Αξιολόγηση Φυσικής Κατάστασης – VO2max

downloadVΟ2max – μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου (μέγιστη προσπάθεια)

Το τεστ αυτό απαιτεί την παρουσία γιατρού και την διαθεσιμότητα εξοπλισμού παροχής υπηρεσιών πρώτης ανάγκης όπως προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και κανονισμοί. Ο εξεταζόμενος κάνει μία προοδευτικά αυξανόμενη προσπάθεια στο εργοποδήλατο ή στο δαπεδοεργόμετρο ενώ παράλληλα μετριέται η πρόσληψη οξυγόνου, αναπνευστικές παράμετροι και ο καρδιακός ρυθμός μέχρι εξάντλησης. Η μέγιστη τιμή της πρόσληψης οξυγόνου (VO2max) κατά την άσκηση (VO2max, ml/Kg/min) αποτελεί την ένδειξη της καρδιοαναπνευστικής αντοχής (CRF).

Sub-max VΟ2 (υπομέγιστη προσπάθεια)

Ο εξεταζόμενος κάνει μία προοδευτικά αυξανόμενη προσπάθεια στο εργοποδήλατο ή στο δαπεδοεργόμετρο ενώ παράλληλα μετριέται η πρόσληψη οξυγόνου, αναπνευστικές παράμετροι και ο καρδιακός ρυθμός μέχρι την ασφαλή τιμή του 80% της μέγιστης εκτιμώμενης καρδιακής συχνότητας. (HRmax predicted). Η VO2max υπολογίζεται στην συνέχεια με την μέθοδο της προέκτασης για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων για τον εξεταζόμενο.